Llicències d'Activitats i Obertura d'Establiments,

Legalització i Tramitació d'Instal·lacions i
Execució i Direcció d'Obres


menu

Certificats energètics d'edificis

El 5 d’abril de 2013 el Govern central va publicar el "Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana (2013-2016)”. Així mateix, el 13 d’abril de 2013 es va publicar al BOE el Reial Decret 235/2013 pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

El Reial Decret fixa l'1 de juny de 2013 com a data a partir de la qual és obligatori disposar del certificat energètic per als edificis d’habitatges i d’ús terciari nous i per a les transaccions de compravenda o de lloguer d’edificis ja existents i per a edificis públics de més de 500 m2.

L'ICAEN és l'organisme encarregat de gestionar la certificació d'eficiència energètica d'edificis a Catalunya.

Espectables Públics

S’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, mitjançant el nou DECRET 112/2010, de 31 d’agost. Aquest decret aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives de la llei 11/2009, del 6 de juliol que les regulen administrativament.

DOGC Núm.: 5709 (07.09.2010)

Activitats Classificades

L'11 d'agost va entrar en vigor la nova Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats. Aquesta norma deroga expressament la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental.

DOGC Núm. 5524 (11.12.2009)

Prevenció i Seguretat en Matèria d'Incendis

El Departament de la Presidència publica la Llei 3/2010, del18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. D'acord amb la disposició final segona, la Llei entrarà en vigor al cap de dos mesos de publicar-ho al DOGC.
DOGC Núm. 5584 (10.03.2010)

   www.vng-enginyeria.webs.tl   - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - 931 289 821 - vng.enginyeria@gmail.com

contador de visitas


Lllicències d'Activitats Annex I, II i III - Llicències d'Obertura d'Establiments - Legalització d'Instal·lacions de Baixa Tensió - Legalització d'Instal·lacions de Climatització i Calefacció - Legalitzacions d'Instal·lacions d'Energia Solar Tèrmica - Plans d'Emergència i Autoprotecció d'Establiments Industrials i d'Hosteleria - Projectes Constructius de Naus Industrials (Prefabricades, Metàl·liques o mixtes) - Projectes de Reforma i Rehabilitació - Permís d'Abocaments d'Aigües Residuals - Càlculs d'Estructures Industrials - Legalització d'Instal·lacions de Ventilació i Extracció en Aparcaments Privats i Públics d'Automòbils - Legalització d'Instal·lacions Contra Incendis - Fitxes Tècniques Reduïdes - Legalització d'Establiments d'Hosteleria - Estudis Bàsics de Seguretat i Salut - Memòries Tècniques de Disseny - Informe d'Idoneïtat Tècnica Ajuntament de Barcelona - Certificacions Energètiques - CE3X
pagina web gratis