Xuristas Inclusiv@s Juristas Inclusiv@s

I N . X U R G A

 

 PROXECTO XUSTIZA CON APOIOS

  PROYECTO JUSTICIA CON APOYOS

                                          


        Este proxecto presentóuse ante a Administración Autonómica Galega por un despacho de abogad@s da provincia de Pontevedra  de xeito particular, sendo rexeitado pola mesma . Presentado a IN.XURGA  o proxecto , e sendo de grande  interese social xa que redunda no beneficio das persoas con discapacidade ante o acceso á xustiza, a asociación IN.XURGA comprometeuse a  desenrolar o mesmo dende a asociación, cos medios propios que contamos, de balde e no beneficio das persoas con discapacidade intelectual da Comunidade Autónoma de Galicia. 

          

           Este proyecto  se presentó ante la Administración Autonómica de Galicia por un despacho de abogad@s de la provincia de Pontevedra  de forma particular, siendo rechazado por la misma . Presentado a IN.XURGA  el proyecto ,  y  siendo de gran  interés social ya que redunda en el beneficio de las personas con discapacidad ante el acceso a la justicia, la asociación IN.XURGA se comprometió a  desarrollar el mismo desde la asociación, con medios propios que contamos, gratuito y en el beneficio de las personas con discapacidad intelectual de la Comunidad Autónoma de Galicia.               

                             

                        

                          

 

***O NOSO COMPROMISO É COAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE.  

POLA SÚA DIGNIDADE***

 

***NUESTRO COMPROMISO ES CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD .

POR SU DIGNIDAD***

      

 

      

     

I N . X U R G A

XURISTAS INCLUSIV@S       JURISTAS INCLUSIV@S   

                                                                                                        

XURISTAS de GALICIA POLA INCLUSIÓN 

in.xurga@gmail.com

contador de visitas

pagina web gratis