Xuristas Inclusiv@s Juristas Inclusiv@s

I N . X U R G A

 

 

 

IN . X U R G A

 Xuristas Inclusiv@s           Juristas inclusiv@s

                            

Xuristas Galeg@s pola inclusión das persoas con discapacidade de Dependencia 

                                          

 

ASOCIACIÓN POLA DEFENSA DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE E DEPENDENCIA  

ASOCIACIÓN POR LA DEFENSA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADY DEPENDENCIA 

 

 

 

                           

                                                                                                                                  

                                                                                                                    

FACERSE  PERSOA ASOCIAD@

 

As persoas que desexen ser asociadas de IN.XURGA teñen que remitir unha mensaxe á dirección in.xurga@gmail.com indicando que queren ser asociadas e se lles dirá ós pasos a  seguir así como remitiremos o formulario a cubrir e o xeito de facer efectivas as cotas anuais.

Tamén poden baixar o seguinte formulario, cubrilo e remitilo a in.xurga@gmail.com unha vez feito o  pago da cota anual na conta seguinte.

https://drive.google.com/file/d/1A4eNb1GmEwIGY60e0LkEt1d5YPkMRLdx/view

 O número de conta bancaria onde facer o abono da cota é a seguinte: 

                                                                              

ES24 2100 2188 8202 0047 4579 

                                                                                                        

 

 

HACERSE SOCI@

 

Las personas que deseen ser soci@s de IN.XURGA tienen que remitir un mensaje a in.xurga@gmail.com indicando que quieren ser soci@s y  se les dirá os pasos a  seguir así como se le remitirá el formulario a cumplimentar y la forma de hacer efectivas as cuotas anuales.  

Asimismo pueden descargar el siguiente formulario, cubrirlo y remitirlo a in.xurga@gmail.com una vez realizado el abono de la cuota anual en la cuenta bancaria siguiente.

https://drive.google.com/file/d/1A4eNb1GmEwIGY60e0LkEt1d5YPkMRLdx/view

  El número de cuenta bancaria donde hacer el abono de la cuota es la siguiente: 

                                                                             

 ES24 2100 2188 8202 0047 4579 

                                                                                                        

                                                                                                                                              

              

TIPOS DE PERSOAS ASOCIAD@S

                                               

1.-Persoas fisicas particulares.

2.-Xuristas e outrosprofesionais ( colexiados exercentes de calquera dos Colexios ProfesionaisOficiais: psicólogos, psiquiatras, médicosde calqueIra especialidade, traballadores sociais, sociólogos, procuradores…etodos os que teñan relación profesional con algúns dos fins da asociación ).

3.-De honra, aquelaspersoas que, polos seus méritos persoais ou profesionais ou por ter contribuídode xeito relevante ao desenvolvemento da asociación, sexan nomeados polaAsemblea Xeral.

    TIPOS DE SOCI@S

                                               

1.-Personas fisicas particulares.

2.-Juristas y otros profesionales ( colegiados ejercientes de cualquiera de los Colegios Profesionales Oficiales: psicólogos, psiquiatras, médicos de cualquier especialidad, trabajadores sociales, sociólogos, procuradores…y todos los que tengan relación profesional con alguno de los fines de la asociación ).

3.-De honor, aquellas personas que, por sus méritos personales o profesionales o por haber contribuído de forma relevante al desarrollo de la asociación, sean nombrados por la Asemblea General.     

                          

        

 

      

     

I N . X U R G A

XURISTAS INCLUSIV@S       JURISTAS INCLUSIV@S   

                                                                                                        

XURISTAS GALEG@S POLA INCLUSIÓN 

in.xurga@gmail.com

juristasinclusivas.congreso@gmail.com  

contador de visitas

pagina web gratis