Xuristas Inclusiv@s Juristas Inclusiv@s

I N . X U R G A


PROXECTO INVESTIGACIÓN OBSERVATORIO DA TERMINOLOXÍA

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN OBSERATORIO DE LA TERMINOLOGÍA

                                                                                               

 

Estase  a levar a cabo un proxecto de investigación co nome OBSERVATORIO DA TERMINOLOXÍA dende o 16/02/2017.

                 

Se está desarrollando un proyecto de investigación con la denominación de OBSERVATORIO DE LA TERMINOLOGÍA desde el 16/02/2017.

      

 Febreiro 2017        

                       

      

     

OBSERVATORIO DA TERMINOLOXÍA é un espazo que foi nado por IN.XURGA no mes de febrero 2017, co fin de axudar á cidadanía a utilizar ben os termos en materia de discapacidade e dependencia, ós medios de comunicación en xeral, prensa en particular, loitando cada día para que a igualdade sexa unha realidade. Grazas pola axuda recibida.

          

OBSERVATORIO DA TERMINOLOXÍA es un espacio creado por IN.XURGA, con el fin de ayudar a la ciudadanía a utilizar bien los términos en materia de discapacidad de dependencia, a los medios de comunicación en general, prensa en particular, luchando cada día para que la igualdad sea una realidad.  Gracias por la ayuda recibida.

                                            

                  

Febreiro 2017

                          

                 

Durante o II Congreso IN.XURGA celebrado en Febreiro 2019 a nosa Presidenta amosou as 500 verbas de mais impacto que IN.XURGA tentou trocar nos xornais e institucións máis importantes do territorio, nalgúns casos con éxito e noutros non tanto o que é o mesmo que decir que a nosa institución  OBSERVATORIO DA TERMINOLOXÍA fai falla para que os termos sexan usado correctamente. O traballo tivo como título: "A terminoloxía en materia de discapacidade e dependencia nos medios de comunicación. 19 folios e 500 termos".  Grazas ás persoas e entidades que apoian este gran proxecto.

                  

Durante el II Congreso IN.XURGA celebrado en Febrero 2019 nuestra Presidenta mostró las 500 palabras de  más impacto que IN.XURGA intentó cambiar en los periódicos e instituciones más importantes del territorio, en algunos casos con éxito y en otros no tanto lo que es lo mismo que decir que nuestra institución OBSERVATORIO DA TERMINOLOXÍA hace falta para que los términos sean usados correctamente. El trabajo tuve como título: "La terminología en materia de discapacidad y dependencia en los medios de comunicación. 19 folios y 500 términos". Gracias a las personas y entidades que apoyan este gran proyecto.     

    

 

 

Febreiro 2019

                

      

    

Xa tentamos trocar 2.700 termos mal empregados en materia de discapacidade nos xornais e institucións dende o comenzo do proxecto en febreiro 2017 ata xuño 2019. O Observatorio da Terminoloxía vai a toda máquina acadando éxitos de xeito imparable. Grazas.

     

Ya intentamos cambiar 2.700 términos mal empleados en materia de discapacidad y dependencia en prensa e instituciones  desde el inicio del proyecto en febrero 2017 hasta Junio 2019. El Observatorio da Terminoloxía va a toda máquina consiguiendo éxitos. de forma imparable Gracias.

          

              

 Xuño 2019

              

 

 

                                         

 

                                                                    

*** ESTAMOS A  DIVULGAR A TERMINOLOXÍA CORRECTA, AXEITADA E NON DISCRIMINATORIA***

       

***ESTAMOS DIVULGANDO LA TERMINOLOGÍA CORRECTA, AJUSTADA Y NO DISCRIMINATORIA***

 

 

 

      

     

I N . X U R G A

XURISTAS INCLUSIV@S       JURISTAS INCLUSIV@S   

                                                                                                        

XURISTAS de GALICIA POLA INCLUSIÓN 

in.xurga@gmail.com

contador de visitas

pagina web gratis