Conservatorio

Elemental e Profesional de MúsicaBenvida
Benvidos ápáxina web do Centro Autorizado Elemental e Profesional de Música Conservatorio"Cantiga" de Sarria (Lugo) y de Ourense. Na nosa web poderedes atopar información referente á estrutura, funcionamento e actividades do centro.

A través desta páxina web o conservatorio quere pór á vosa disposición información referente a cuestións académicas (probas de acceso, calendario escolar, lexislación, etc.) e ás actividades culturais (cursiños, concertos,etc.) que o centro organiza regularmente. Do mesmo xeito pretendemos que sexa unha canle de comunicación á través da cal poidades facernos chegar as vosas dúbidas e suxestións.

Agardando que este espazo virtual sexa do voso agrado recibide un afectuoso saúdo.ENSINANZAS ELEMENTAIS E PROFESIONAIS

Impartense as especialidades instrumentais de Piano, Acordeón, Guitarra, Guitarra Eléctrica, Baixo Eléctrico, Ukelele, Violín, Clarinete, Saxofón, Frauta Traveseira, Trompeta, Trombón, Tuba........

As materias de: Linguaxe Musical, Harmonía, Análise, Educación auditiva e vocal, Coro, Novas Tecnoloxías Aplicadas a Música, Conxunto, Música de Cámara, Orquestra, Banda, Repentización e Acompañamento, Itinerarios, Optativas....


Administración

Nesta sección estará á vosa disposición información referente aos estudos que se poden realizar no conservatorio, probas de acceso, convocatorias, lexislación, etc.

 

¿QUE É O CONSERVATORIO?

O Conservatorio Profesional de Música "Cantiga" de Sarria é un centro de ensino, destinado á formación de futuros profesionais da música. No noso conservatorio impártense as ensinanzas regradas de música dos graos elemental e profesional das especialidades de acordeón, clarinete, fagot, frauta, gaita galega, guitarra, guitarra eléctrica, oboe, piano, saxofón, trombón, trompa, trompeta, tuba, viola e violín . E impartense os curso de iniciación a música destinado os nenos de 6 e 7 anos e para adultos

 

¿COMO ACCEDER Ó CONSERVATORIO?

Para acceder ás ensinanzas impartidas no conservatorio cómpre superar unha proba de acceso. Existen dúas convocatorias para a realización destas probas:

XUÑO: probas de acceso a 1º de Grao Elemental e 1º de Grao Profesional.
 SETEMBRO: probas de acceso a todos os cursos dos Graos Elemental e Profesional a excepción do primeiro.

Antes da realización das probas de acceso a 1º de Grao Elemental o Conservatorio organizará un CURSIÑO PREPARATORIO que constará de varias sesións a celebrar nos meses de maio e xuño nas que os participantes coñecerán a oferta educativa do centro e traballarán exercicios nos que  se tratarán de desenvolver as capacidades auditivas, melódicas, rítmicas, psicomotrices, etc., que se valoran nas probas de acceso. Os interesados poderán inscribirse no cursiño preparatorio entre o 20 e o 30 de abril. O número de prazas ofertadas, cubertas por rigorosa orde de inscrición, será de 50 podendo participar no cursiño nenos e nenas de entre 8 e 14 anos.

 

¿CANDO MATRICULARSE NO CONSERVATORIO?

Igual que para as probas de acceso, existen dous prazos para matricularse no centro:

XUÑO: neste primeiro prazo poderán matricularse aqueles alumnos que acadaron unha cualificación positiva en todas as materias do curso anterior e os que acadaron praza no centro logo de superar as probas de acceso aos primeiros cursos dos graos elemental e profesional.
 SETEMBRO: neste segundo prazo poderán matricularse aqueles alumnos que, por non ter superado todas as materias do curso anterior na convocatoria de xuño, concurriron á convocatoria extraordinaria de setembro e os que acaden praza no centro logo de superar as probas de acceso aos cursos dos graos elemental e profesional distintos do primeiro.

 

AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA

A actual lexislación establece que "é competencia do consello escolar de cada centro autorizar, con carácter excepcional, a ampliación de matrícula ao curso seguinte do alumnado que, tras a orientación do profesorado, así o solicite, sempre que o informe da totalidade do profesorado do alumno ou da alumna asegure a súa adecuada capacidade de aprendizaxe do curso actual e daquel ao que aspire a acceder." O prazo para solicitar a ampliación de matrícula remata o 31 de xaneiro.

 

ANULACIÓN DE MATRÍCULA

Os alumnos e alumnas que así o desexen poderán solicitar a anulación da matrícula ata o 30 de abril. Respecto á anulación de matrícula cómpre subliñar o que segue:

Non é posible a anulación de materias soltas. Cando se solicita a anulación esta refírese ao curso completo.
 A renuncia implica a perda da praza no centro, isto é: será preciso realizar unha nova proba de acceso para reingresar no Conservatorio.
 A anulación da matrícula non supón, en ningún caso, a devolución das taxas abonadas no momento da matriculación.

 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

As programacións didácticas son os documentos nos que se concretan o s obxectivos que se queren acadar, os contidos que se traballarán para acadar os obxectivos establecidos, a metodoloxía que utilizaremos para ensinar eses contidos e que procedementos de avaliación se utilizarán para comprobar os resultados obtidos polos alumnos e alumnas.

Cada unha das materias que se imparten no centro conta cunha programación que está á vosa disposición.

 

OUTRAS COUSAS DE INTERESE

Na secretaría atoparedes, ademais de información referente ás probas de acceso, matrícula e programacións, documentos referentes ao calendario escolar, lexislación específica do ensino musical,convocatorias de exames, tribunais, oferta de vacantes, instancias, etc., que, cremos, poden servos de moita utilidade.


Conservatorio Elemental e Profesional de Música "Cantiga"  - Sarria (Lugo) - Ourense
Enviar email contador de visitas

pagina web gratis